Shrek Dress RehersalShrek 10 AM Performance WednesdayShrek 7pm WednesdayShrek 10 AM ThursdayR Fletcher favorites